دانلود آزمون ها


آزمون های مورد نظر را انتخاب کنید
102
101
رایگان
25 تیر
24 تیر
23 تبر
22 تیر
21 تیر
20 تیر
19 تیر
18 تیر 95
کــنــکــــور 94
دلسرد نشو۰۰۰
به سردی زمستان...
لغت نامه !
آذری دیگر۰۰۰
آذر92 a
جدید آبان
12مهر
آزمون هماهنگ کشوری شماره ی 5
شروعی دوباره با نفس مهر
جمع بندی تابستان
جدید و متفاوت شهریور
9مرداد
جدید tir
20تير
19تير
18تير
17تير
16تير
15تير
14تير
11تير
توپ و حسابي....
جامع سال دوم
9تير
شرکت نکنی ضرر می بینی ....قول می دم
دوم جدید جدید جدید ترکیبی
20 اردیبهشت بی نظیر
آزمون هماهنگ کشوری شماره ی 4
9 اردیبهشت
5 اردیبهشت
4 اردیبهشت
3 اردیبهشت
2 اردیبهشت
1 اردیبهشت
30 فرودین
28 فروردین جدید و ترکیبی
26 فروردین
24 فروردین
23 فروردین
22 فروردین
21 فروردین
20 فروردین بی نظیر
19 فروردین بی نظیر
18 فروردین ترکیبی ( نظیر ندارن این سوالات ...
17 فروردین ترکیبی
16 فروردین ترکیبی
15 فروردین ترکیبی
14 فروردین ترکیبی
13 بدر
12 فروردین
11 فروردین
10 فروردین
9 فروردین
8 فروردین
7 فروردین
6 فروردین
5 فروردین
4 فروردین
3 فروردین
2 فروردین ترکیبی
یکم فروردین 92 ترکیبی
محک بزن خودتو
جدید
jadid
ازمون سال دوم
DNA
ترکیبی جدید
ژنتیک
تقسیم میوز
میتوز میوز
آزمون هماهنگ کشوری شماره ی 3
بافت های جانوری و گیاهی
آزمون هماهنگ کشوری شماره ی 2
آزمون هماهنگ کشوری شماره ی 1
حواس ترکیبی
سال سوم عصب
نگاهی بر ازمونهای قلمچی دو فصل اول سوم و چهارم
نمونه تست فصل اول چهارم
چهارم فصل یک ترکیبی
فصل اول سال چهارم
سال دوم بخش بافت ها
فصل1 و 2 سال چهارم
سوالات فصل هورمون سال سوم
بافت ها و حرکت سال دوم
تست بخش کلیه سال دوم
سال دوم فصل گوارش
سال سوم - حواس
سال چهارم مهندسی ژنتیک
ازمون سوم فصل عصب
سوالات ترکیبی جدید
ماده ژنتیکی
آزمون سال چهارم
سال سوم فصل ایمنی
تست های برگزیده ی سال دوم
تست های برگزیده ی سال سوم